معرفي اعضاي گروه رايانه
١٣:٤١ - 1395/08/09متن كامل

دبير رايانه، مسئول IT
سیدمحمد احسان حجتی
١١:٣٨ - 1394/09/18متن كامل

نشاني مـــا
فضاهای آموزشی
نقشه سايت
ارتباط با ما
نشاني مـــا
فضاهای آموزشی
نقشه سايت
ارتباط با ما
كدپستي: 95653-19318
تلفن‌هاي دبيرستان
22239098
22239099