معرفي اعضاي گروه مهارت
١١:٣٥ - 1395/12/22متن كامل

دبیر کار و فناوری
محمدرضا اعتباری
٠٧:١٩ - 1395/08/11متن كامل

دبیر کار و فناوری
سهیل سرهنگی
١١:٣٢ - 1394/09/18متن كامل

نشاني مـــا
فضاهای آموزشی
نقشه سايت
ارتباط با ما
نشاني مـــا
فضاهای آموزشی
نقشه سايت
ارتباط با ما
كدپستي: 95653-19318
تلفن‌هاي دبيرستان
22239098
22239099