معرفي اعضاي گروه مهارت
١٠:٢١ - 1397/07/29متن كامل

مسئول فني و كارگاه
سهيل طهماسبي
١٠:١٦ - 1397/07/29متن كامل

١١:٣٥ - 1395/12/22متن كامل

٠٨:٠٨ - 1395/12/20متن كامل

نشاني مـــا
فضاهای آموزشی
نقشه سايت
ارتباط با ما
نشاني مـــا
فضاهای آموزشی
نقشه سايت
ارتباط با ما
كدپستي: 95653-19318
تلفن‌هاي دبيرستان
22239098
22239099