معرفي اعضاي گروه هنـر
دبیر عکاسی
علیرضا حیدری
٠٩:٣١ - 1394/10/06متن كامل

١٤:٠١ - 1393/08/27متن كامل

١٣:٥٣ - 1393/08/27متن كامل

دبير هنر- نمايش
مهران هاديان
١٣:٤٥ - 1393/07/26متن كامل

نشاني مـــا
فضاهای آموزشی
نقشه سايت
ارتباط با ما
نشاني مـــا
فضاهای آموزشی
نقشه سايت
ارتباط با ما
كدپستي: 95653-19318
تلفن‌هاي دبيرستان
22239098
22239099