معرفي اعضاي گروه علوم تجربي
١٦:٥٥ - 1395/12/02متن كامل

٠٨:٥٠ - 1394/10/06متن كامل

٠٨:٤٦ - 1394/10/06متن كامل

٠٩:١٧ - 1393/07/22متن كامل

نشاني مـــا
فضاهای آموزشی
نقشه سايت
ارتباط با ما
نشاني مـــا
فضاهای آموزشی
نقشه سايت
ارتباط با ما
كدپستي: 95653-19318
تلفن‌هاي دبيرستان
22239098
22239099